ДО УВАГИ НОВОРОЗДІЛЬСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ

Додаток № ____ від «_____» __________________ 2017р.

до Договору № _______ від «___» _____________ 20__ р.

про надання послуг  централізованого опалення,

постачання холодної та гарячої води і водовідведення

 

Зміни, що вносяться у Договір

про надання послуг з централізованого опалення,

постачання холодної та гарячої води і водовідведення

   м. Новий Розділ                                                                                           «_____» ___________ 2017р.

 

Виконавець – ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» в особі директора Артимка Ігоря Мироновича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони і

Споживач – фізична особа ______________________________________________________________, з другої сторони, уклали до Договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення цей додаток про наступне:

  1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017р. № 633 у Договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення внести наступні зміни:

1) абзац шостий пункту 6 замінити абзацами такого змісту:

«Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення визначається згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря i фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим у разі:

відсутності засобів обліку;

несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку);

відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі – Правила) (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку).”;

2) пункти 7 і 9 викласти в такій редакції:

“7. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води i теплової енергії справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10-13 Правил.

Показання квартирних засобів обліку щомісяця знімаються споживачами та зазначаються в платіжному документі, наданому виконавцем, або надаються виконавцю будь-яким іншим способом (за допомогою телефонного зв’язку, електронних сервісів, запроваджених виконавцем, тощо).”;

“9. Розрахунковим періодом є календарний місяць, якщо інше не визначено договором.

Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем).

У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться за ___ місяців у розмірі ________ гривень.»;

3) у пункті 11 після слова «передбачених» доповнити словами «Правилами і»;

4) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Плата за послуги справляється згiдно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнiшнього повiтря i фактичної кiлькостi дiб надання цiєї послуги в мiсяцi, який є розрахунковим у разі:

вiдсутностi у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобiв облiку теплової енергії;

несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку);

відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 Правил (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку).”;

5) абзац третій підпункту 3 пункту 17 після слів “контрольних показань” доповнити словом “квартирних”;

6) доповнити пункт 18 підпунктами 11 і 61 такого змісту:

“11) здійснювати нарахування за надані послуги за розрахунковий період”;

“61) здійснювати перевірку показань квартирних засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.”;

7) у пункті 19:

підпункт 2 після слів “інформувати споживача про” доповнити словами “здійснення перевірки показань квартирних засобів обліку,”;

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

“21) після отримання показань квартирних засобів обліку, якщо вони відрізняються від розрахованих за показаннями будинкового лічильника, виконавець здійснює коригування плати за надану послугу в наступному розрахунковому періоді шляхом зменшення або збільшення обсягів спожитої споживачем послуги, що відображається окремо у виставленому рахунку (платіжному документі) наступного періоду;”;

підпункт 3 після слів “інших порушень порядку надання послуг” доповнити словами “, можливі способи передачі показань квартирних засобів обліку (шляхом заповнення відповідних граф у платіжних документах, за допомогою телефонного зв’язку чи електронних сервісів, запроваджених виконавцем, тощо)”.

2.Всі інші пункти Договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення залишаються без змін і Сторони підтверджують свої зобов’язання за ним

3.Цей додаток складено в двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

4.Цей додаток є невід’ємною частиною Договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

            Виконавець                                                                                 Споживач                                           

ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»                                                ПІБ_______________________

вул. Грушевського, 37, м. Новий Розділ,                                         адреса______________________

Львівська область.                                                                                      __________________________

Вода-рахунок №2600833022207 в ЛОУ АТ«Ощадбанк»               __________________________

МФО 325796                                                                                               __________________________

Тепло-рахунок №260383302207 в ЛОУ АТ«Ощадбанк»               __________________________

МФО 325796                                                                                                 _________________________

Телефон: 2-02-49,  2-22-29.                                                               Телефон____________________                                                                                                                                  Виконавець___________________________                        Споживач________________                                                                          (підпис)                                                                                                  (підпис)

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

Додаток № ____

до Договору № _______ від «___» ________ 20__ р.

про надання послуг з централізованого опалення,

постачання холодної та гарячої води і водовідведення

 

 

Виконавець – ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» в особі директора Артимка Ігоря Мироновича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони і

Споживач – фізична особа _______________________________________________________, з другої сторони, уклали до Договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі по тексту – Договір) цей додаток про наступне:

  1. Споживач згідно п. 28 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року, оплачує послуги з централізованого опалення місць загального користування багатоквартирного будинку відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
  2. Тариф на послугу з централiзованого опалення встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

На момент укладення додатку до Договору тариф на послугу з централізованого опалення становить:

– 1253,18 грн./Гкал (з ПДВ) для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії;

– 32,75 грн./м2 (з ПДВ) за місяць протягом опалювального періоду для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії.

У разі зміни тарифу оплата за централізоване опалення споживачем здійснюється за новим тарифом з часу його введення в дію без внесення змін до Договору.

Зміна тарифу буде опублікована в засобах масової інформації та зазначена у розрахунковій квитанції за період, в якому вона відбулася.

  1. Розмiр щомiсячної плати за надані послуги з централізованого опалення місць загального користування, в т.ч. втрати теплової енергії розподільчими трубопроводами системи опалення будинку прокладеними у підваді і на горищі, визначається відповідно до «Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення», затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 31 жовтня 2006 року № 359, і згідно Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

У разі зміни законодавства щодо методики розрахунку, Сторони керуються нормативним документом з часу введення його в дію з внесенням відповідних змін до Договору.

  1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Нарахування за послуги з централізованого опалення місць загального користування багатоквартирного будинку проводиться протягом опалювального періоду.

  1. Плата за послуги з централізованого опалення місць загального користування багатоквартирного будинку вноситься споживачем на рахунок із спеціальним режимом використання № 260383302207 в ЛОУ АТ «Ощадбанк», МФО 325796 через банківські установи згідно розрахункової квитанції, що надається споживачу, у строки встановлені Договором.
  2. Сторони підтверджують свої зобов’язання за Договором.
  3. Цей додаток складено в двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
  4. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

 

           Виконавець                                                                                                       Споживач

 ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»                                                                       ПІБ______________      

вул. Грушевського, 37, м. Новий Розділ                                                     адреса______________                                    Львівська область.                                                        _______________                              Тепло-рахунок №260383302207 в ЛОУ АТ«Ощадбанк»                                    _________________                      МФО 325796                                                                                                                    _________________  Телефон:    2-02-49, 2-22-29.                                                                                      телефон___________  Виконавець___________________________                                     Споживач_________                                                           (підпис)                                                                                                                    (підпис)                                                                                                

 

          

 

 

Автор:

Залиш коментар тут

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *